6-cı Sinif 
 1. Azərbaycan dili
 • İsim
 • Sifət
 • Say
 • Əvəzlik
 • Feil
 • Feilin quruluşca növləri
 • Feilin sadə şəkilləri
 
 1. İngilis dili
 • Keçmiş qeyri-müəyyən zaman
 • Qaydasız feillər
 • And, but, so, because bağlayıcıları
 • Past Simple Zaman forması
 • İrregular verbs
 • Special questions
 • Adjective
 • Some, any, no, every və törəmələri
 • Şəxs və yiyəlik əvəzlikləri
 
 1. Riyaziyyat
 • Adi kəsrlər
 • Nisbət. Tənasüb. Faiz
 • Tam ədədlər
 • Riyazi ifadə. Tənlik. Bərabərsizlik
 7-ci Sinif 
 1. Azərbaycan dili
 • Feil. Feil haqqında ümumi məlumat.
 • Feilin quruluşca növləri (sadə, düzəltmə, mürəkkəb)
 • Feilin şəkilləri (əmr, xəbər, vacib, lazım, arzu, şərt)
 • İdi, imiş və isə hisəcikləri (yazılışı və tələffüzü, şəkilçiləşmiş formalarının omonimliyi, orfoqrafiyası və s.)
 • Feilin təsriflənməyən formaları(məsdər, feili sifət, feili bağlama)
 • Köməkçi nitq hissələri – Qoşma, Bağlayıcı, Ədat
 
 1. İngilis dili
 • Zaman bildirən sözönləri at, on, in
 • Modal feillər
 • And, but, because, so bağlayıcıları
 • Present Perfect
 • Past Continuous
 • Future, Present Simple bağlayıcılarla uzlaşması
 • Qaydasız feillər
 • Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect zamanların bağlayıcılarla uzlaşması
 • Nisbi əvəzliklər
 • Nida cümlələri
 
 1. Riyaziyyat
 • Birhədli və çoxhədli
 • Sadə və mürəkkəb faiz artım düsturları
 • Üçbucaqların konqruyentlik əlamətləri
 • Bərabəryanlı üçbucağın xassələri
 • Çoxhədlilərin toplanması, çıxılması
 • Birhədlinin çoxhədliyə vurulması
 • Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulması
 • Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
 • Birdəyişənli xətti tənlik
 • Mütləq xəta. Nisbi xəta
 • Müxtəsər vurma düsturları
 • Müxtəsər vurma düsturlarından istifadə etməklə ifadələrin çevrilməsi
 • Perpendikulyar və maillər
 • Parçanın yarıya bölünməsi, orta perpendikulyar
 • Mərkəzi simmetriya. Eynilik çevrilmələri