4-cü Sinif

 

 

 

1.      Azərbaycan dili

·      Fonetika (tam)

·      Leksika (tam)

·      Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi. Şəkilçilərin bölgüsü. Bitişdirici samitlər.

·      Söz yaradıcılığı. Sözlərin yaranma yolları. Sözün quruluşca növləri. Sözün başlanğıc forması.

 

2.      İngilis dili

·      To be

·      Noun

·      Pronoun

·      Quantifiers

·      There is/are

·      Present simple

·      Have/have got

·      Numeral

·      Modal verbs

·      Vocabulary 286-297

 

3.      Riyaziyyat

·      Natural ədədlər.

·      Ədədlərin müqayisəsi.Bərabərsizliklər.

·      Yuvarlaqlaşdırma.

·      Toplama,çıxma,vurma əməli və xassələri.

·      Cəm və fərqə görə məchulların tapılması.

·      Birrəqəmli,ikirəqəmli,üçrəqəmli ədədə vurma.

·      Birrəqəmli ədədə bölmə.

·      Tənliklər.

·      Dəfə az ,dəfə çox,yaş məsələləri.

·      Bölünmə əlamətləri.

·      Adi kəsrlər,müqayisəsi.

·      Ədədin hissəsinin və hissəsinə görə ədədin tapılması.

 

5-ci Sinif

 

 

1.      Azərbaycan dili

·      Fonetika (tam)

·      Leksika (tam)

·      Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi. Şəkilçilərin bölgüsü. Bitişdirici samitlər.

·      Söz yaradıcılığı. Sözlərin yaranma yolları. Sözün quruluşca növləri. Sözün başlanğıc forması.

 

2.      İngilis dili

·      To be

·      Noun

·      Pronoun

·      Quantifiers

·      There is/are

·      Present simple

·      Have/have got

·      Present continuous

·      Modal verbs

·      Article

·      Imperative sentences

·      Numeral

·      Vocabulary 286-unit 10

 

3.      Riyaziyyat

·      Ədədin kvadratı və kubu.

·      Ölçü vahidləri.

·      Natural ədədlər.

·      Dəyişənli ifadələr.

·      Vurmanın xassələri.

·      Tənliklər.

·      Ədədin böləni və bölünəni,bölünmə əlamətləri.

·      Qismətin əsas xassəsi.

·      Qalıqlı bölmə,qalıqlı bölməyə aid tənliklər.

·      Adi kəsrlər,müqayisəsi,bərabərsizlik.Adi kəsrlərə aid tənliklər,adi kəsrlər üzərində əməllər.

·      Ədədin hissəsinin və hissəsinə görə ədədin tapılması.

·      Onluq kəsrlər.

 

4.      Tarix

·      Azərbaycan tarixi dərsliyi 1-41-cü mövzular

 

  

8-ci Sinif

1.    Azərbaycan dili

·      Söz birləşmələri

·      Mürəkkəb adlar

·      Sintaktik əlaqələr

·      Cümlə üzvləri. Baş üzvlər

·      İkinci dərəcəli üzvlər

·      Həmcins üzvlər. Həmcins üzvlərdə tabesizlik əlaqəsi.

·      Həmcins üzvləri bir-birinə bağlayan vasitələr.

·      Həmcins üzvlərdə qrammatik şəkilçilərin, hissəciklərin və qoşmaların ixtisarı.

·      Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər. Ümumiləşdirici sözlərdə durğu işarələri.

 

2.       İngilis dili

·      Tense forms

·      Modal verbs

·      Interrogative verbs

·      Passive voice

·      The verb "look"

·      It, its, it's

·      Past perfect

·      Paired conjunctions

·      Countable, uncountable nouns

·      Plural, singular nouns

·      The verb "make"

·      Would rather, would prefer, would like, had better

·      Like as a verb and as a preposition

·      Article "the" and zero article with some geographical names

·      Possessive case of nouns

·      Vocabulary unit1-unit5

 

3.       Riyaziyyat

·      Hesabi kvadrat kök,xassələri,tətbiqi.

·      Həqiqi ədədlər

·      Tam üstlü qüvvət

·      Pifaqor teoremi

·      Kvadrat tənliklər,Viyet teoremi

·      Kvadrat tənliklərin tətbiqi ilə məsələ həlli

·      Dördbucaqlılar,daxili və xarici bucaqları.

·      Paraleloqram,növləri,xassələri.

·      Üçbucağın,trapesiyanın orta xətti.

·      Rasional ifadələr

·      Rasional ifadələrin sadələşdirilməsi

·      Rasional ifadelerin vurulmasi,bölünməsi ve qüvvətə yüksəldilməsi

·      Rasional ifadələrin toplanması ve cıxılması

·      Rasional ifadələr üzərində əməllər

·      funksiyası və onun qrafiki

 

4.       Tarix

·      Azərbaycan Tarixi dərsliyi 1-35-cü mövzular

 

5.       Ədəbiyyat

·      “Ağıllı uşaq” nağılı. “Xan sarayı” əfsanəsi. “Cahargah” əfsanəsi Nəzm və nəsr.

·      Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy.

·      Basatın Təpəgözü öldürddüyü boy. Azərbaycan şeirində vəznlər

·      Ə.Xaqani “Gənclərə nəsihət” əsəri. N. Gəncəvi “Kərpickəsən kişinin dastanı”.

·      “Yaralı bir uşağın dastanı”. “Sultan Səncər və qarı”.

·      Ş.İ.Xətayi “Bahariyyə”. M. Füzuli “Söz” qəzəli.

·      Düratın itməyi” qolu. Yazılı ədəbiyyatda növ və janrlar.

·      “Koroğlu ilə Bolu bəy”. Bədii əsərin quruluşu

·      “Durna teli” qolu.

·      M.P. Vaqif “Hayıf ki, yoxdur”. A.Bakıxanov “Hikmətin fəziləti” əsəri.

·      Q. Zakir “Durnalar” əsəri . A. Ələsgər “Dağlar” əsəri (8-ci sinif)

·      S.Ə. Şirvani “Qafqaz müsəlmanlarına xitab”.

·      S.S.Axundov “Nurəddin” əsəri.

·      Ə. Haqverdiyev “Bomba” əsəri.

·      M.Hadi “Türkün nəğməsi” şeiri. Bədii təsvir vasitələri

·      A. Şaiq “Köç” hekayəsi. Bədii ifadə vasitələri

·      C.Məmmədquluzadə “Qurbanəli bəy” hekayəsi. Süjet və kompozisiya

·      M. Ə. Sabir “Əkinçi” əsəri. Bədii gülüş

·      H. Cavid “Ana” əsəri

·      Ə. Cavad “Azərbaycan! Azərbaycan!”. “Azərbaycan bayrağına” əsəri

·      M. Müşfiq “Yağış yağarkən” şeiri.

·      H.Arif “Analar” şeiri. S. Rüstəm “Azərbaycana gəlsin”

 

6.       Biologiya

·      Biologiya elmi və insan orqanizmi

·      Sinir və endokrin sistem

·      Sümük əzələ sistemi

·      Qan - damar sistemi

·      Tənəffüs sistemi

·      Həzm sistemi

·      İfrazat sistemi

 

7.       Fizika

·      Molekulların istilik hərəkəti. Daxili Enerji

·      İstilik hadisələrində enerjinin saxlanma qanunu

·      Maddənin aqreqat hallarının dəyişməsi

·      İstilik mühərrikləri

·      Elektrik yükü. Elektrik sahəsi
(KULON QANUNUNA QƏDƏR)

 

8.       Coğrafiya

·      Coğrafi kəşflərdən tədqiqatlara doğru

·      Xəritələr və onların üzərində təsvir üsulları

·      Yerin hərəkəi və onun coğrafi nəticələri

·      Yerinfəal tektonik təbəqəsi

·      Atmosfer

·      Yerin su təbəqəsi

·      Biosfer

 

9.       Kimya

·      Dövri qanun .Dővri sistem

·      Atomun quruluşu,elektron orbitalları.

·      Kovalent rabitə,növləri

·      İon rabitəsi

·      Metal rabitəsi

·      Hidrogen rabitəsi

·      Valentlik,oksidləşmə dərəcəsi

·      Hibridləşmə

·      Kristal qəfəsin tipləri

·      Oksidlər,təsnifatı, adlandırılması

·      Oksidlərin alínması,fiziki və kimyəvi xassələri

·      Əsaslar,təsnifatı.

·      Əsasların alınması ,fiziki və kimyəvi xassələri.

·      Turşular ,təsnifatı ,adlandırılması.

·      Tursularin alinmasi.

·      Turşuların kimyəvi xassələri

·      Duzlar ,təsnifatı

·      Duzların adlandırılması.

·      Duzların fiziki xassələri

·      Duzların alinması.

·      Duzların kimyəvi xassələri.

·      Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı.